Fietshuur

Als je niet je eigen fiets meeneemt, kun je bij ons een fiets of een e-bike huren gedurende de fietsvakantie. De normale fietsen hebben 8 versnellingen.

Kinderfietsen
Voor de kinderen verhuren wij kinderzitjes of een aanhanger waarin twee kleine kinderen of één wat groter kind kunnen zitten. Wil het kind zelf fietsen, maar is de afstand te groot? Dan is de aanhang-fiets de ideale oplossing.

Diefstalverzekering
Je kunt je huurfiets tegen diefstal laten verzekeren voor € 3,– per dag, per fiets. Een elektrische fiets verzekeren kost € 6,– per dag.
Zie de Algemene voorwaarden verhuur en verzekering van huurfietsen.

Fietspechpas
Lekker fietsen en veel kilometers fietsplezier, dat wensen we je toe. Maar helaas is er een kans (hoe klein ook) op pech onderweg. Daarom is er nu de pech-onderweg-service via onze partner FietsNED. Je ontvangt een pechpas waarmee je als het ware altijd een fietsenmaker bij de hand hebt, die je in geval van pech onderweg kosteloos verder helpt. Bij eigen fietsen betaal je alleen de nieuwe onderdelen, bij huurfietsen dragen wij zorg voor de betaling. De Fiets Pechpas geeft recht op kosteloze reparatie bij pech onderweg. Kan de fiets op de pech locatie niet gemaakt worden of geef je er de voorkeur aan om teruggebracht te worden, dan vervoeren wij jou en je rijwiel. Fiets je samen met iemand anders, dan vervoert FietsNED ook je reisgenoot en diens fiets. Samen uit, samen thuis! Deze mogelijkheid is alleen van toepassing wanneer het bij de reis vermeld is.

Voorwaarden huurfietsen

Artikel 1 Huursom
De huursom is bepaald aan de hand van het bij de boeking geldende tarief of is naderhand overeengekomen. De tarieven staan vermeld bij de betreffende fietsvakantie.

Artikel 2 Betaling
a. De huursom evenals alle andere te zake van de huurovereenkomst verschuldigde bedragen dienen vóór de beschikbaar stelling van de fiets(en) te zijn voldaan
b. Indien de huurder door welke oorzaak dan ook geen gebruik kan maken van de fiets(en) draagt de verhuurder voor de daaruit voortvloeiende kosten en schaden geen aansprakelijkheid.
c. In het geval in het vorige lid bedoeld blijft de huurder verplicht de volledige huursom en eventuele andere in de (af-)rekening vermelde bedragen te voldoen, in overeenstemming met de reisvoorwaarden van de uitvoerende organisatie tenzij hij met betrekking tot de huursom aantoont, dat het niet kunnen gebruiken van de fiets(en) een gevolg was van een defect dat al aanwezig was bij de aanvang van de huurperiode.

Artikel 3 Huurperiode
a. De huurperiode is de periode gelegen tussen de tijdstippen van aanvang (dag van aankomst) en einde (dag vóór vertrek) van de fietsvakantie, conform de boekingsbevestiging.
b. Verlenging van de huurperiode kan slechts plaatsvinden na toestemming van de verhuurder en wel tegen de (verlengings-)tarieven als bedoeld in artikel 1.
c. Tussentijdse inlevering van de fiets(en) doet de huurovereenkomst eindigen zonder dat recht op vermindering van de in het contract vermelde of de wegens verlenging vermeerderde huursom bestaat.
d. De fiets(en) moet(en) bij het uitgiftehotel worden ingeleverd uiterlijk op de in de betreffende boekingsbevestiging overeengekomen periode.
e. Zijn de fiets(en) niet binnen de overeengekomen huurperiode bij het beginhotel ingeleverd, dan loopt de huur door tot het tijdstip dat de fiets(en) wordt (worden) ingeleverd of door de verhuurder is (zijn) ontvangen, tegen de tarieven als bedoeld in artikel 1, vermeerderd met een boete van € 25,00 voor elke dag dat de fiets(en) te laat wordt (worden) ingeleverd of ontvangen zijn en onverminderd het recht op vergoeding van eventuele door de verhuurder te lijden kosten en schaden.
f. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid heeft de verhuurder in dat geval het recht om de huurovereenkomst ontbonden te verklaren zonder rechterlijke tussenkomst en de teruggave van de fiets(en) onverwijld te vorderen of deze terug te nemen waar en bij wie de fiets(en) zich ook bevindt (bevinden). Deze bevoegdheid heeft de verhuurder ook indien de huurder enige voorwaarden van de huurovereenkomst niet naleeft.

Artikel 4 Gebruik
a. De fiets(en) mag (mogen) slechts gebruikt worden overeenkomstig hun normale bestemming en door de in het huurcontract genoemde berijders(s). De fiets(en) moet(en) bij verhuurders adres schoon worden ingeleverd in de staat waarin de fiets(en) werd(en) ontvangen.
b. De huurder dient als een goed huisvader voor de fiets(en) te zorgen. Zo dient huurder alle voorzorgsmaatregelen te treffen tegen beschadigingen, verlies of diefstal.
c. De fiets(en) mag (mogen) niet gebruikt worden op het strand of op zandpaden in de duinen, behalve wanneer geen gebruik gemaakt kan worden van verharde paden en/of wegen.

Artikel 5 Schade, verlies en diefstal
a. De huurder is aansprakelijk voor beschadigingen aan of verlies van de fiets(en) of onderdelen daarvan, zomede van fietssleutels en ketting(en)/sloten, tegen bedragen welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld,. De fiets(en) is (zijn) niet verzekerd tegen aansprakelijkheid- of cascoschade.

Artikel 6. Verzekering tegen diefstal
a. De huurfiets(en) kan (kunnen) verzekerd worden tegen diefstal. Verzekerd is: Schade door diefstal van de fiets, evenals schade aan de fiets als gevolg van die diefstal. Schade ten gevolge van een poging tot diefstal of diefstal van onderdelen is niet verzekerd.

Artikel 7. Premie
a. De premie voor de diefstalverzekering bedraagt € 3,00 per dag per fiets.
Voor een elektrische fiets € 6,00 per dag per fiets. Het in rekening te brengen aantal dagen is in overeenstemming met het aantal fietsdagen zoals vermeld in de boekingsbevestiging.

Artikel 8. Aansprakelijkheid
a. Heeft de huurder vooraf geen fietsverzekering bij de verhuurder afgesloten dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het bedrag welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld.
b. Heeft de huurder wel een diefstal verzekering bij de verhuurder afgesloten, maar de huurfiets niet met het vaste slot op slot gezet, kan aan de verhuurder niet het originele fietssleuteltje overhandigen en kan een door de politie opgemaakt proces-verbaal niet overleggen, dan is de huurder volledig aansprakelijk voor het bedrag welke door de verhuurder naar normale normen worden vastgesteld.

Artikel 9. Kosten tijdens huurperiode
Alle lasten en belastingen ter zake van de fiets(en) is (zijn) voor rekening van de huurder. Evenzo zijn voor zijn rekening alle kosten aan het gebruik daarvan verbonden, zoals stalling, onderhoud en reparaties.

nl_NL nl_NL